Matematika B         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Početní operace s mnohočleny 1. část

2 – Početní operace s mnohočleny 2. část

3 – Rozklad mnohočlenů na součin 1. část

4 – Rozklad mnohočlenů na součin 2. část

5 – Vzorce pro rozklad mnohočlenů 1. část

6 – Vzorce pro rozklad mnohočlenů 2. část

7 – Úpravy výrazů z praxe

8 – Lomené výrazy

9 – Trojúhelník 1. část

10 – Trojúhelník 2. část

11 – Úhel, měření úhlů

12 – Shodnost trojúhelníků

13 – Shodná zobrazení

14 – Podobnost trojúhelníků

15 – Stejnolehlost

16 – Pythagorova věta

17 – Trigonometrie pravoúhlého trojúhelníka

18 – Řešení pravoúhlého trojúhelníka

19 – Obvod a obsah trojúhelníka

20 – Obvod a obsah rovnoběžníka