Biologie a ekologie         tabulka předmětů1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20


1 – Vlastnosti živých soustav - metabolismus, dráždivost, evoluce,...

2 – Buňka rostlinná a živočišná

3 –  Organizmy 1

4 – Organizmy 2

5 – Organizmy 3

6 – Činitelé ovlivňující zdraví

7 – Zdraví a nemoc

8 – Výživa a stravovací návyky

9 – Pohybové aktivity

10 – Rizikové chování

11 – Základní pojmy ekologie

12 – Stavba, funkce a typy ekosystému

13 – Potravní řetězce

14 – Koloběh látek

15 – Typy krajiny

16 – Dopady činnosti člověka na životní prostředí

17 – Obnovitelné a neobnovitelné zdroje surovin a energií

18 – Alternativní = obnovitelné zdroje surovin a energií

19 – Problematika odpadů

20 – Ochrana přírody a krajiny