Technologie             tabulka předmětů

1. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105

1 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
2 Pracovněprávní vztahy BOZP 1
3 Pracovněprávní vztahy BOZP 2
4 Bezpečnost technických zařízení
5 Fyzikální a chemické vlastnosti
6 Mechanické vlastnosti
7 Technologické vlastnosti
8 Metalografie 1
9 Metalografie 2
10 Vnitřní stavba materiálu
11 Krystalické mřížky
12 Vazby mezi atomy 1
13 Vazby mezi atomy 2
14 Skutečná stavba kovů 1
15 Skutečná stavba kovů 2
16 Rekrystalizace
17 Faktory rekrystalizace
18 Fázové složení kovů
19 Stav soustavy
20 Rovnováha dvou fází
21 Rovnováha tří fází
22 Krystalizace čistých kovů
23 Překrystalizace
24 Krystalizace slitin
25 Binární rovnovážné diagramy
26 RBD I. typu
27 Pákové pravidlo
28 RBD II. a III. typu
29 RBD V. typu
30 RBD V.a typu
31 RBD IV. typu
32 Opakování RBD
33 Slitiny železa na tváření
34 Slitiny železa na odlitky
35 Znázornění rovnovážného diagramu železo-uhlík
36 Popis rovnovážného diagramu železo-uhlík 
37 Teploty přeměn
38 Procvičování rovnovážného diagramu železo-uhlík
39 Závěrečné opakování rovnovážného diagramu
40 Legující prvky v oceli
41 Legující prvky 
42 Výroba surového železa 1
43 Výroba surového železa 2
44 Výroba surového železa 3
45 Výroba surového železa 4
46 Výroba surového železa 5
47 Výroba surového železa 6
48 Konvertory
49 Kyslíkový konvertor
50 Elektrická oblouková pec
51 Indukční pece
52 Odlévání oceli
53 Výroba litiny
54 Litiny
55 Tepelné zpracování 1
56 Tepelné zpracování 2
57 Tepelné zpracování 3
58 Tepelné zpracování 4
59 Tepelné zpracování 5
60 Chemicko-tepelné zpracování 1
61 Chemicko-tepelné zpracování 2
62 Chemicko-tepelné zpracování 3
63 Tepelné zpracování litin
64 Tepelné zpracování neželezných kovů
65 Neželezné kovy, měď
66 Slitiny mědi
67 Hliník 
68 Slitiny hliníku
69 Cín a zinek
70 Olovo, nikl
71 Titan, hořčík
72 Plasty a pryže 1
73 Plasty a pryže 2
74 Ostatní používané nekovové materiály 1
75 Ostatní používané nekovové materiály 2
76 Úvod do práškové metalurgie
77 Výroba prášků
78 Úprava a zhutnění prášků
79 Slinování
80 Slinuté karbidy
81 Rozdělení zkoušek technického materiálu
82 Zkoušky pevnosti1
83 Zkoušky pevnosti 2
84 Zkouška vrubové houževnatosti
85 Zkoušky tvrdosti
86 Zkoušky kapilární, zkouška rentgenovým zářením
87 Zkoušky ultrazvukem
88 Značení ocelí obvyklých jakostí
89 Značení ušlechtilých ocelí
90 Značení ocelí na odlitky
91 Značení oceli dle ČSN EN 10 027-2 
92 Barevné značení oceli
93 Soustava technických norem
94 ISO 9000-9004, ISO 14000
95 Řízení jakosti
96 Certifikace a audit 
97 Koroze a její rozdělení
98 Chemická koroze
99 Elektrochemická koroze
100 Způsoby protikorozní ochrany
101 Úprava povrchu před nanášením povlaků
102 Kovové anorganické povlaky
103 Nekovové anorganické povlaky 
104 Organické povlaky 
105 Hlavní znečišťující látky v životním prostředí

2. ročník
01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58
59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87

1 Možnosti výroby polotovarů litím
2 Modelová zařízení
3 Formovací směsi 
4 Vtoková soustava, odplynění forem
5 Formování do dvou rámů
6 Způsoby plnění forem roztaveným kovem 1
7 Způsoby plnění forem roztaveným kovem 2
8 Čištění a úprava odlitků
9 Základní zákony tváření
10 Stav napjatosti
11 Deformace 
12 Mechanizmy plastické deformace
13 Poměrná rychlost tváření
14 Rozdělení tvářecích strojů
15 Základní veličiny ohřívacího procesu
16 Průvodní jevy ohřevu
17 Základy kování, volné kování 1
18 Volné kování 2
19 Základní kovářské operace
20 Zápustkové kování
21 TZ a vady výkovků
22 Protlačování za tepla
23 Válcování za tepla
24 Válcovací stolice 1
25 Válcovací stolice 2
26 Bezešvé trubky 1
27 Bezešvé trubky 2
28 Švové trubky
29 Vytlačování za tepla, tažení trubek a drátu
30 Stříhání, prostřihování 
31 Ohýbání, lemování, zakružování
32 Vystřihování plechu pryží, protlačování za studena
33 Tažení plechu, zvláštní způsoby tváření
34 Mechanické dělení materiálu
35 Tepelné dělení materiálu
36 Další způsoby dělení materiálu
37 Základní pojmy - obrábění
38 Nástrojové materiály
39 Vznik třísky
40 Teplo a teplota řezání
41 Ruční obrábění 1
42 Ruční obrábění 2
43 Soustružení 1
44 Soustružení 2
45 Frézování
46 Vrtání, vyvrtávání
47 Vyhlubování, vystružování, zahlubování
48 Hoblování a obrážení
49 Protahování a protlačování
50 Broušení 1
51 Broušení 2
52 Zvláštní způsoby obrábění 1
53 Zvláštní způsoby obrábění 2
54 Automatizace 1
55 Automatizace 2
56 Lícování - základní pojmy 1
57 Lícování - základní pojmy 2
58 Druhy uložení, lícovací soustavy
59 Toleranční měřidla
60 Výpočty
61 Lepení, tmely, pěny
62 Pájení 1
63 Pájení 2
64 Úvod do svařování 
65 Svařování plamenem
66 Vybavení pro svařování plamenem
67 Svařování elektrickým obloukem
68 Svařování v ochranných atmosférách
69 Svařování elektrickým odporem
70 Deformace a napětí při svařování
71 Vady svarů
72 Kontrola a zkoušení svarových spojů
73 Požadavky na technologičnost a způsoby montáže
74 Druhy a formy montáže
75 Příprava součástí k montáži
76 Manipulace s materiálem při montáži
77 Technologický postup
78 Druhy technologických postupů
79 Vypracování technologického postupu
80 Technologický postup výroby odlitku
81 Technologický postup výroby držáku alternátoru
82 Technologický postup výroby svěrky 1 - souborná práce 
83 Technologický postup výroby svěrky 2 - souborná práce 
84 Technologický postup výroby svěrky 3 - souborná práce 
85 Průmyslová výroba a životní prostředí
86 Výrobní provoz a ochrana životního prostředí
87 Vliv odpadů z materiálů a pomoc.látek na živ. prostředí