Ekonomika a řízení           tabulka předmětů

1. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35
36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70

1 Potřeby
2 Statky, služby
3 Spotřeba
4 Životní úroveň
5 Výrobní faktory 1
6 Výrobní faktory 2
7 Výrobní faktory 3
8 Výroba, hospodářský cyklus
9 Trh, subjekty a vlastnosti trhu
10 Zákon nabídky a poptávky
11 Zboží, konkurence
12 Peníze, cena
13 Hospodářská politika státu
14 Nástroje a cíle hospodářské politiky státu
15 Státní rozpočet
16 Podnik jako základní jednotka NH
17 Přehled právních forem podnikání
18 Obchodní společnosti - typy
19 Obchodní společnosti - v.o.s., komanditní spol.
20 Společnost s ručením omezeným
21 Akciová společnost
22 Státní podnik
23 Družstvo
24 Rozpočtové a příspěvkové organizace
25 Drobné podnikání
26 Živnosti
27 Živnosti a podnikatelská rizika
28 Podnikatelský záměr
29 Získávání nových zaměstnanců podniku
30 Etika v podnikání
31 Výroba, obchod 1
32 Výroba, obchod 2
33 Komerční, veřejné a ostatní služby
34 Zabezpečení hlavní činnosti oběžným majetkem
35 Zabezpečení hlavní činnosti dlouhodobým majetkem
36 Zákoník práce - charakteristika
37 Zaměstnanecké vztahy
38 Vznik pracovního poměru
39 Zánik pracovního poměru 1
40 Zánik pracovního poměru 2
41 Dovolená
42 Práva a povinnosti zaměstnance a zaměstnavatele
43 Bezpečnost a ochrana zdraví při práci
44 Úřad práce 1
45 Úřad práce 2
46 Náklady - členění
47 Manažerské pojetí nákladů, možnosti snižování
48 Výnosy - členění, možnosti zvyšování
49 Výsledek hospodaření - formy a složky, rozdělení zisku, ztráta
50 Úroveň hospodaření podniku
51 Zdroje financování podniku 1
52 Zdroje financování podniku 2
53 Význam a charakteristika mzdové soustavy
54 Druhy a formy mezd 1
55 Druhy a formy mezd 2
56 Druhy a formy mezd 3
57 Bankovní soustava 1
58 Bankovní soustava 2
59 Úvěr
60 Význam daňové soustavy
61 Přímé daně 1
62 Přímé daně 2
63 Přímé daně 3
64 Nepřímé daně
65 Plánování
66 Organizování
67 Rozhodování
68 Komunikace
69 Motivace a vedení lidí 1
70 Motivace a vedení lidí 2

2. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29
30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58

1 Kontrola
2 Styly řízení
3 Manažerké schopnosti
4 Struktura národního hospodářství 1
5 Struktura národního hospodářství 2
6 Vývoj národního hospodářství
7 Subjekty ekonomiky a jejich úloha 1
8 Subjekty ekonomiky a jejich úloha 2
9 Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství 1
10 Činitelé ovlivňující úroveň národního hospodářství 2
11 Hrubý domácí produkt
12 Nezaměstnanost 1
13 Nezaměstnanost 2
14 Inflace, platební bilance
15 Hospodářská politika státu 1
16 Hospodářská politika státu 2
17 Pojišťovnictví 1
18 Pojišťovnictví 2
19 Pojišťovnictví 3
20 Pojišťovnictví 4
21 Evropská unie, zahraniční obchod 1
22 Evropská unie, zahraniční obchod 2
23 Vedení daňové evidence 1
24 Vedení daňové evidence 2
25 Druhy účetních dokladů a jejich oběh 1
26 Druhy účetních dokladů a jejich oběh 2
27 Druhy účetních dokladů a jejich oběh 3
28 Platební styk 1
29 Platební styk 2
30 Podstata marketingu
31 Marketingový informační systém
32 Marketingový výzkum
33 Chování zákazníka
34 Marketingový mix
35 Výrobek - produkt 1
36 Výrobek - produkt 2
37 Cena
38 Marketingové komunikace - propagace
39 Distribuce výrobku
40 Právo, právní řád, právní síla předpisů
41 Zákonnost a právní vědomí
42 Právní normy jako součást soustavy společenských norem a jejich členění
43 Právní předpisy - platnost a účinnost, působnost, novelizace
44 Právní vztahy a právní skutečnosti
45 Právní odvětví 1
46 Právní odvětví 2
47 Právní odvětví 3
48 Právní odvětví 4
49 Občanské a obchodní právo 1
50 Občanské a obchodní právo 2
51 Práva věcná a právo závazkové
52 Vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k cizím věcem 1
53 Vlastnictví, spoluvlastnictví, držba, věcná práva k cizím věcem 2
54 Nabytí vlastnického práva smlouvou a děděním 1
55 Nabytí vlastnického práva smlouvou a děděním 2
56 Závazkový právní vztah
57 Odpovědnost za vady
58 Pojmenované smlouvy - přehled