Ekonomika            tabulka předmětů

3. ročník
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33
34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64

1. Úvodní hodina, ekonomika a její posuzování
2. HDP, nezaměstnanost, inflace
3. Základní ekonomické pojmy
4. Výroba, výrobní faktory, hospodářský cyklus
5. Národní hospodářství a jeho úroveň
6. Úvod do tržní ekonomiky
7. Trh, subjekty trhu, vlastnosti trhu
8. Hospodářská politika státu, nástroje a cíle hospodářské politiky, státní rozpočet
9. Podnik jako základní jednotka národního hospodářství
10. Rozdělení podniků, jejich právní forma
11. Obchodní společnosti
12. Obchodní společnosti
13. Majetek podniku
14. Financování podniku
15. Personální činnost podniku
16. Náklady a výnosy podniku, hospodářský výsledek
17. Řízení podniku - management
18. Marketing podniku, marketingový plán
19. Drobné podnikání, podnikatelský záměr
20. Podnikání podle živnostenského zákona
21. Živnost, koncese
22. Vnější vztahy podniku
23. Pracovněprávní vztahy
24. Trh práce, zaměstnanost
25. Získávání nových zaměstnanců v podniku
26. Uzavření pracovního poměru
27. Ukončení pracovního poměru
28. Organizace práce na pracovišti
29. Životopis zaměstnance
30. Doba odpočinku, poskytování a čerpání dovolené
31. Bezpečnost a ochrana zdraví při práci (BOZP)
32. Druhy škod a odpovědnost za škody
33. Odborové hnutí a kolektivní vyjednávání
34. Úřad práce a jeho organizace
35. Úřad práce a jeho služby obyvatelstvu
36. Nezaměstnanost a rekvalifikace
37. Práva a povinnosti zaměstnanců a zaměstnavatelů, člověk a práce
38. Mzdová soustava
39. Formy mezd, struktura hrubé mzdy
40. Zdravotní pojištění
41. Pojistné na sociální zabezpečení, nemocenská
42. Pojistné na sociální zabezpečení
43. Daňová soustava České republiky a státní rozpočet
44. Daň z přidané hodnoty
45. Daň z příjmů fyzických osob, výpočet mzdy
46. Pojišťovací soustava
47. Charakteristika jednotlivých druhů pojištění
48. Základní pojmy daňové evidence a její vedení
49. Charakteristika daňové evidence, majetek v daňové evidenci
50. Právní úprava účetních dokladů
51. Náležitosti účetních dokladů a jejich oběh
52. Vyhotovování účetních dokladů
53. Platební styk hotovostní a bezhotovostní
54. Vlastní evidence příjmů a výdajů
55. Majetek, jeho oceňování a evidence
56. Sociální a zdravotní pojištění z hlediska OSVČ
57. Uzavírání daňové evidence
58. Struktura národního hodpodářství
59. Cyklický vývoj národního hospodářství
60. Zahraniční obchod
61. Evropská unie
62. Opakování - základy tržní ekonomiky
63. Opakování - podnik a podnikání
64. Opakování - pracovněprávní vztahy